mycitizen.net

Social Networking for Civil Society

User Tools

Site Tools


Sidebar

twitter facebook github Flattr this blog support forumGet Started


Options


Deployments


Get Involved


Legal


Share

myzg:manual:faq

မၾကာခဏေမးျမန္း ျခင္းခံရေသာေမးခြန္းမ်ား

ယခုဝက္ဆိုက္သည္တည္ေဆာက္ဆဲအဆင့္တြင္သာရွိေသး၍ ယခုေဖာ္ျပထားေသာအေျဖမ်ားသည္ အနာဂတ္ကာလကိုရည္ညႊန္းေျဖဆိုထားျခင္းသာျဖစ္သည္ကို သတိျပဳပါ

အေထြေထြ

mycitizen.net ၏အဓိပၸါယ္မွာဘာလဲ။

mycitizen.net သည္ နိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ နိုင္ငံသားမ်ား၏ကြန္ရက္တခုျဖစ္သည္။ my သည္ ျမန္မာ နိုင္ငံ (Myanmar) ကိုရည္ညႊန္းသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ဝက္ဆိုက္၏ေရွ႕ေျပးစမ္းသပ္အေျခခ် ရာေနရာျဖစ္သည္။

mycittizen.net က အျခားလူမွုမီဒီယာဝက္ဆိုက္ေတြနဲ႔ဘာေတြထူးထူးျခားျခားကြာသလဲ။

ေအာက္ပါထူးျခားသည့္အဂၤါရပ္မ်ားကိုေပးစြမ္းနိုင္ရန္အတြက္ mycitizen.net လိုဝက္ဆိုက္ကိုတည္ ေဆာက္ရျခင္းျဖစ္သည္။ သာလြန္ႂကြယ္ဝသည့္အဂၤါရပ္မ်ား (features) ကိုရွာေဖြလိုသူ၊ ဒက္ရွ္ဘုတ္ဆက္တင္ ရွုပ္ေထြးမွု ကိုေရွာင္ရွားလိုသူမ်ားအသုံးျပဳနိုင္သည့္ ၀က္ဆိုက္ျဖစ္ၿပီး ရိုးရွင္းသည္၊ တသမတ္တည္းရွိၿပီး အလိုလိုသိျမင္ရွာေဖြနိုင္ေသာဝက္ဆိုက္တခုျဖစ္သည္။

  • လူမ်ားကိုခ်ိတ္ဆက္ ဆက္သြယ္ေပးသည္၊ အုပ္စုမ်ားဖြဲ႕ၿပီးစုစည္းေပးသည္၊ ယင္းတို႔ကို သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားရရွိေစသည္။
  • သတင္းအေၾကာင္းအရာအခ်က္အလက္တခု၏ ဆက္ႏြယ္မွုကို လူအမ်ားစိတ္ဝင္စားသိလိုေသာအေၾကာင္းအရာ သို႔မဟုတ္ ေနရာေဒသတခုႏွင့္နီးစပ္မွုေပၚ မူ တည္၍ တည္ေဆာက္ထားသည္။ သတင္း၏သစ္လြင္ျခင္း၊ လူသိမ်ားထင္ရွားျခင္းတို႔ေပၚတည္ ေဆာက္ထားျခင္းမဟုတ္၊ ထို႔ေၾကာင့္ မည္သည့္သတင္းအခ်က္အလက္မၽွ လူသိနည္း၍ဆိုၿပီး မထင္မရွားျဖစ္ေအာင္လုပ္ထားျခင္းမရွိပါ။
  • အသုံးျပဳသူမ်ား၊ အုပ္စုမ်ား၊ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို တူညီေသာအဓိကစာလုံး (keyword) မ်ားျဖင့္ tag လုပ္ထားပါသည္။ အေၾကာင္းအရာေခါင္းစဥ္၊ စိတ္ပါ၀င္စားမွု၊ အေၾကာင္းခ်င္းရာ စသည္တို႔ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔လုပ္ထားျခင္းေၾကာင့္ ရွာေဖြျခင္း (searching) ႏွင့္ ကမ္းလွမ္းျခင္း (offering) တို႔ကိုခြဲျခားထားျခင္းမရွိပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနႏွင့္ ကြန္ ရက္ခ်ိတ္ဆက္ရာတြင္လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေစၿပီး လူတိုင္းလင့္ခ္လုပ္ ခ်ိတ္ဆက္ထားနိုင္ပါသည္။
  • Tags မ်ားကို အဆင့္ႏွစ္ဆင့္ခြဲထားသည္၊ ေယဘူယ်ႏွင့္အထူးအေၾကာင္းအရာမ်ားဟူ၍ျဖစ္သည္။
  • အင္တာနက္ျမန္ႏွုံးေႏွးေသာေနရာမ်ား၌ ယခုဝက္ဆိုက္ကို မိုဘိုင္းဖုံး apps မ်ားသုံး၍လည္းၾကည့္ နိုင္ပါသည္။အင္တာနက္ယာယီျပတ္ေတာက္သြားခ်ိန္တြင္ပင္ ၾကည့္နိုင္သမၽွၾကည့္၍ရေအာင္ apps ကိုစီစဥ္ထားပါသည္။
  • ၀က္ဆိုက္တြင္မိမိတင္ေသာသတင္းအခ်က္အလက္ကိုမည္သူေတြသာျမင္ေတြ႕ေစလိုသည္ ဆို သည္ကို သုံးစြဲသူကထိန္းခ်ဳပ္ထားနိုင္ပါသည္။ (အားလုံးၾကည့္နိုင္သည္၊ မွတ္ပုံတင္စာရင္းသြင္း ထားေသာသူမ်ားသာၾကည့္နိုင္သည္၊ လုံးဝကန႔္သတ္ထားသည္ စသည္ျဖင့္ျဖစ္သည္)
  • (fonts ရွိသေလာက္) ဘာသာစုံျဖင့္ interface မ်ားကိုလြယ္ကူေအာင္စီစဥ္ထားပါသည္။ တင္သ မၽွကိုဘာသာစုံျဖင့္ရရွိနိုင္ပါသည္။
  • ယခုဝက္ဆိုက္အတြက္အေပ်ာ့ထည္ (software) ကိုမိမိတို႔ရပ္ရြာအဝန္းအဝိုင္းအလိုက္မိမိတို႔ ဆာဗာမ်ားေပၚတြင္တင္ထားနိုင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ေဒတာမ်ားအားလုံးမိမိတို႔ဆာဗာမ်ားေပၚတြင္ သာရွိေနမည္ျဖစ္ပါသည္။
  • ဤအေပ်ာ့ထည္သည္ မိမိတို႔စိတ္ႀကိဳက္မြမ္းမံျပင္ဆင္နိုင္သည့္ (open source) ျဖစ္သည္
  • ထို႔ျပင္အခမဲ့လည္းျဖစ္သည္။

အင္တာနက္ေႏွးေသာတိုင္းျပည္မ်ား၌ အဘယ္ေၾကာင့္မိုဘိုင္း apps ကပိုေကာင္းရတာလဲ။

ဖုံးတြင္ မိုဘိုင္း apps ကိုသြင္းလိုက္ပါက user interface အတြက္လိုအပ္ေသာ ပုံမ်ား၊ layout information မ်ားထည့္သြင္းၿပီးသားျဖစ္ပါမည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ဤအေပ်ာ့ထည္ကိုအသုံးျပဳရန္ ဖုံး ႏွင့္ ဆာဗာအၾကားေပးပို႔ရမည့္ လိုအပ္ေသာအခ်က္အလက္သာေပးပို႔ဘို႔လိုပါသည္။ Web interface ကိုသင္အသုံးျပဳပါက ယခုအေပ်ာ့ထည္အတြက္လိုအပ္ေသာ ပုံမ်ား၊ စာမ်က္ႏွာပုံစံအ ထားအသိုမ်ား (layout of pages)၊ စာရင္းႏွင့္အစိတ္အပိုင္းမ်ား (list and pieces) တို႔ကို ဘေရာက္စာ (browser) ကဆြဲခ်ထားရန္လိုပါသည္။ သို႔မွသာ ဘေရာက္စာတြင္ အသုံးျပဳနိုင္မည္ျဖစ္သည္။ apps သုံးဆက္သြယ္ျခင္းမွာ မၾကာခဏပင္ပိုမိုထိေရာက္ပါသည္။

ဤေရွ႕ေျပးစမ္းသပ္ခ်က္အစီအစဥ္ကိုအဘယ္ေၾကာင့္ျမန္မာနိုင္ငံအတြက္လုပ္ရတာလဲ။

ယခုစီမံကိန္းကို အျမတ္အစြန္းအတြက္မဟုတ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည့္ Burma Center Prague ကျပည္တြင္းႏွင့္ျပည္ပရွိအရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားလုပ္ပိုင္ခြင့္တိုးတက္ရရွိလာေစမည့္ ကိရိယာ တန္ဆာ ပလာတခုအျဖစ္ျပဳလုပ္ေပးျခင္းျဖစ္ၿပီး မိမိတို႔နိုင္ငံ၏အနာဂတ္ကိုပုံေဖာ္သည့္ျဖစ္စဥ္တြင္ ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာပါ၀င္ေဆာင္ရြက္နိုင္ေရးအတြက္ရည္ရြယ္ပါသည္။ အျခားရပ္ရြာအသိုင္းအဝိုင္းအတြက္ တခုတည္းေသာအေပ်ာ့ထည္ကိုအသုံးျပဳေဆာင္ရြက္ေစျခင္းသည္ အမွန္စင္စစ္ေဘးပန္းအပိုရရွိလာ သည့္ရလဒ္ျဖစ္ပါသည္။

၀က္ဆိုက္တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္အေပ်ာ့ထည္ေရးဆြဲျခင္း

mycitizen.net ကိုလူထုအေနႏွုင့္မည္သည့္အခါတြင္အသုံးျပဳနိုင္မလဲ။

၂၀၁၄ ႏွစ္ ဒုတိယႏွစ္ဝက္တြင္စတင္အသုံးျပဳနိုင္ရန္ကၽြန္ုပ္တို႔ယာယီအားျဖင့္ရည္ရြယ္ထားပါသည္။ အေသးစိတ္သိရွိနိုင္ရန္ လမ္းျပေျမပုံ (roadmap) ကိုၾကည့္ပါ။

ဤလုပ္ငန္းတြင္ပါ၀င္နိုင္ရန္အခြင့္အလမ္းရွိပါသလား။

ပညာရွင္အဆင့္တြင္ေရာ၊ သုံးစြဲသူအဆင့္တြင္ပါ ထူးထူးျခားျခားျဖစ္ေစရန္အတြက္ open source software အသုံးျပဳျခင္းကိုစိတ္ဝင္စားသူအားလုံးအားကၽြႏု္ပ္တို႔လိုအပ္ပါသည္။ အစဥ္တစိုက္ပါ၀င္ ေဆာင္ ရြက္နိုင္မည့္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္အုပ္စုတခုဖြဲ႕စည္းလုပ္ကိုင္လိုပါသည္။ အေပ်ာ့ထည္ကို ထိန္းသိမ္း ရန္ မြမ္းမံတည္ေဆာက္ရန္ အတြက္သင့္အေနျဖင့္အကူအညီေပးနိုင္ပါသည္။ ဘာသာျပန္ျခင္း၊ အသုံးျပဳ သူမ်ားကိုအေထာက္အကူျပဳျခင္း၊ မိမိကိုယ္တိုင္ေရးေသာ deployment မ်ားကိုတင္ရန္၊ ဤအေၾကာင္း လက္ဆင့္ကမ္းေျပာေပးရန္ တို႔ကိုလုပ္ေပးနိုင္ပါသည္။ |ေက်းဇူးျပဳ၍ကၽြႏု္ပ္တို႔ကိုဆက္သြယ္ပါ။ အေပ်ာ့ထည္ေရးသားရာ၌ PHP အေျခခံကာ Nette Framework တြင္ေရးသားရန္ျဖစ္သည္။

myzg/manual/faq.txt · Last modified: 2013/12/22 10:47 (external edit)